Регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш

Зміст

Основні відомості про емітента:
а) Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) Інформація про державну реєстрацію емітента;
в) Банки, що обслуговують емітента;
г) Основні види діяльності;
д) Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Інформація про посадових осіб емітента:
а) Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) Інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) Інформація про зобов'язання емітента.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Інформація про стан корпоративного управління:
а) Загальні збори акціонерів;
б) Органи управління;
в) Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.

Річна фінансова звітність:
а) Баланс;
б) Звіт про фінансові результати;
в) Звіт про рух грошових коштів;
г) Звіт про власний капітал.

Аудиторський висновок


Публікація